[01] Toepassing van de regels

1.1 Deze regels gelden voor alle danswedstrijden toegekend of erkend door de Dutch Professional League (DPL) in alle disciplines.
1.2 Deze regels gelden voor alle Nederlandse juryleden geregistreerd bij de Dutch Professional League (DPL).
1.3 De DPL kan op elk moment aanvullende regels opleggen die van kracht blijven, totdat deze geheel of gedeeltelijk door de DPL worden ingetrokken.
1.4 De organisatoren van deze danswedstrijden zijn verantwoordelijk voor de naleving van deze regels.
1.5 Met uitzondering van de diverse NK’s zijn alle DPL wedstrijden open wedstrijden en paren kunnen deelnemen binnen de grenzen van hun Professionele status.
1.6 De geregistreerde DPL juryleden kunnen voor alle DPL wedstrijden opgesteld worden binnen de grenzen van hun jurykwalificatiestatus welke vermeld staat op de algemene D-AL en DPL juryledenlijst.
1.7 Het DPL bestuur heeft het recht in te grijpen in de regelgeving binnen dit reglement middels een bestuursbesluit. In voorkomende gevallen is een duidelijke en schriftelijk vastgelegde argumentatie daartoe voorwaarde.

[02] Dutch Professional League wedstrijden

2.1 De Nederlandse Kampioenschappen Ballroom en Latin-American worden door de DPL georganiseerd.
      2.1.1 Alle NK’s in de diverse andere disciplines worden door of onder auspiciën van de DPL georganiseerd.
      2.1.2 Alle DPL Grand Prix’s en overige DPL danswedstrijden worden onder auspiciën van de DPL georganiseerd.
2.2 Voor het organiseren van een DPL danswedstrijd dient men een daarvoor bestemd aanvraagformulier ingevuld en verzonden te hebben naar het DPL bestuur en toestemming te hebben verkregen voor het organiseren van de wedstrijd met in acht neming van de door de DPL gestelde voorwaarden. Deze voorwaarden staan vermeld op het aanvraagformulier.
2.3 De wedstrijdsecretaris of een ‘voting / non-voting chairman’ die is benoemd, is verantwoordelijk voor de controle van wedstrijden. Hij / Zij dient geregistreerd te zijn als professional jurylid en is een gekwalificeerd scruteneer.
2.4 Een minimum van 5 juryleden zal elke DPL wedstrijd beoordelen. Om zich te verzekeren van een voldoende gekwalificeerd jurypanel dient de organisator de DPL juryledenlijst met de daarop vermelde kwalificatie te hanteren, de WDC juryledenlijst bij buitenlandse juryleden, dan wel toestemming te krijgen van het DPL bestuur voor het geselecteerde jurypanel.
2.5 De resultaten van een wedstrijd zullen volgens het skatingsysteem bepaald worden.
2.6 DPL volgt de richtlijnen van de WDC over de wedstrijdindeling. Het aantal rondes en series en is afhankelijk van het deelnemersaantal.
2.7 De serie indeling wordt bepaald door de voorzitter van de jury.
2.8 De DPL volgt de richtlijnen van de reglementen van de WDC in volgorde en tempi van de diverse dansen.

[03] Anti Doping

3.1 Het gebruik van doping is niet toegestaan.

[04] Deelname en registratie van wedstrijdenparen

4.1 Een danspaar bestaat uit twee dansers, een man en een vrouw, die samen wedstrijden dansen.
4.2 Nationale en internationale deelnemers aan DPL danswedstrijden en open DPL danswedstrijden zijn dansparen, aangesloten bij de DPL en/of WDC of aan een door de WDC aangemerkte internationale organisatie.
      4.2.1 Paren die niet zijn geregistreerd bij de DPL zijn uitgesloten van deelname aan het Nederlands Kampioenschap.
4.3 Elke actieve danser binnen de DPL moet als zodanig geregistreerd staan en zich daartoe aanmelden alvorens er aan professional wedstrijden kan worden deelgenomen. De registratie loopt synchroon met het kalenderjaar en moet jaarlijks worden vernieuwd.
      4.3.1 Het is mogelijk voor een amateur danspaar zich te laten registreren bij de DPL als professional danspaar wanneer zij a. bij de D-AL in één van de laatste drie NK’s in de Ballroom of Latin American bij beste drie paren zijn geëindigd of b. wanneer één van de partners zich bij het secretariaat van de NBD aanmeldt voor de opleiding tot dansleraar.
4.4 Deelname een DPL wedstrijden kan alleen geschieden wanneer het danspaar zich daartoe van tevoren heeft aangemeld. Op de danswedstrijd zelf kan men zich niet aanmelden voor deelname.
4.5 Indien men zich door omstandigheden niet of niet tijdig afmeldt voor een wedstrijd zal daar door de wedstrijdsecretaris een aantekening van gemaakt worden. Bij meerdere aantekeningen kan het bestuur voorlopige uitsluiting instellen van deelname aan wedstrijden.
4.6 Een danspaar die voldoet aan regel 4.1 t/m 4.3 mag deelnemen aan het NK Ballroom of Latin-American. Er is geen verplichting voor deze paren om deel te hebben genomen aan DPL wedstrijden in het voorafgaande wedstrijdseizoen

[5.0] Wedstrijddisciplines, Duur, Tempi en Muziek gespeeld

5.1 DPL onderscheidt de volgende professionele dansdisciplines en wedstrijden NK en Grand Prix (GP)Ballroomdansen NK en GP Latindansen NK Allround (10 dansen) NK en GP Ballroom Showdance NK en GP Latin Showdance NK Exibition NK en GP Pro-Am Open wedstrijden
5.2 De volgorde, duur en tempi van de te dansen Ballroom- en Latindansen, alsmede de richtlijnen voor de Ballroom- en Latin Showdance zijn in de WDC-regels opgenomen.

[6.0] Rankingsystem en Uitzendingen

6.1 Het rankingsystem bestaat uit een te behalen puntenstelsel dat een danspaar kan behalen op een meegedanste DPL GP wedstrijd.
6.2 De rankingperiode loopt continue door. De laatste zeven wedstrijden zijn bepalend voor het resultaat.
      6.2.1 De twee slechtste resultaten en de laatste twee niet meegedanste GP’s incluis worden in het puntenstelsel niet meegenomen.
6.3 De winnaar van de ranking wordt gehuldigd op het afsluitende NK van het lopende seizoen.
6.4 Toekenning van rankingpunten: 1e plaats = 6x het aantal deelnemers van de betreffende gedanste GP- wedstrijd 2e plaats = 5x idem 3e plaats = 4x idem 4e plaats = 3x idem 5e plaats = 2x idem 6e plaats = 1x idem Bij alle overige plaatsen krijgt men 1 punt voor deelname aan de GP wedstrijd.
6.5 Bij deelname van niet geregistreerde paren aan een GP wedstrijd zullen deze deelnemers de rankingpunten, behorend bij de resultaten wel behalen, maar deze punten zullen niet genoteerd worden in de DPL – rankinglist.
6.6 Voor deelname aan Internationale WDC titelwedstrijden komen als eerste het Nederlands kampioenspaar en de winnaar van de ranking in aanmerking als tweede paar.
6.7 Bij verhindering van deze dansparen komen respectievelijk het tweede paar van het NK en het tweede paar van de GP–series in aanmerking voor deelname aan de diverse WDC titelwedstrijden.
6.8 Daar waar in een bepaalde discipline geen GP–serie wordt georganiseerd, worden de nummers één en twee van het in die discipline geldende kampioenschap internationaal afgevaardigd.

[7.0] Vergoedingen

7.1 Om voor een vergoeding voor uitzending naar een WDC EK of WK in aanmerking te komen dient men minimaal in een seizoen aan 3 DPL wedstrijden in dezelfde discipline te hebben deelgenomen, exclusief het NK. 

7.1.1 Om voor een vergoeding voor uitzending naar een WDC EK of WK in aanmerking te komen dient men in de Showdance disciplines in het betreffende seizoen aan het NK te hebben deelgenomen, daar er in deze disciplines geen DPL GP-serie is opgenomen.
7.2 Aan DPL–dansparen die Nederland vertegenwoordigen op een WDC titelwedstrijd wordt door de DPL een deel van de reiskosten vergoed. Deze vergoeding zal binnen twee weken na het betreffende EK en/of WK aan de paren worden uitgekeerd die ook daadwerkelijk hebben deelgenomen aan betreffende titelwedstrijd. Voor een WDC EK of WK, georganiseerd in Europa is de reiskostenvergoeding bepaald op € 250.= per paar, en voor een WK buiten Europa is dat bepaald op € 500,= per paar.

Back to top