HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

LIDMAATSCHAP

 

Artikel 1

Zie de artikelen 4 en 5 van de statuten.

 

Artikel 2

Om onder de gewone of aspirant-leden te worden opgenomen dient men zich schriftelijk te melden bij de secretaris en aan deze alle door hem verlangde informaties te verstrekken. Al deze informaties worden het hoofdbestuur voorgelegd, terwijl de naam van de kandidaat aan de leden wordt bekend gemaakt. De leden kunnen redelijke bezwaren tegen de kandidaat schriftelijk bij de eerste secretaris indienen.

Op de eerstvolgende algemene ledenvergadering wordt omtrent de toelating een beslissing genomen. Het hoofdbestuur geeft van deze beslissing schriftelijk kennis aan de aanvrager(ster).

 

Artikel 3

a.                  Leden wier handelingen de vereniging, een medelid of meerdere leden oneerlijk behandelen of benadelen of besluiten van een algemene ledenvergadering saboteren of negeren, die het aanzien van de danslerarenstand schaden of aan hun verplichtingen ten aanzien van de vereniging niet voldoen, kunnen door het bestuur worden geschorst en ter royering aan de algemene ledenvergadering worden voorgedragen. De betrokkene ontvangt van deze schorsing per aangetekend schrijven bericht, onder opgave van reden.

b.                  Het betrokken lid heeft gedurende veertien dagen het recht, hetzij een eigen nota toe te voegen aan het voorstel van het bestuur, hetzij het bestuur een nader overleg te vragen.

c.                  Het is alle leden verboden lid te zijn van een andere Nederlandse organisatie van dansleraren of van zulk een vereniging of organisatie die geacht wordt hetzelfde doel na te streven.

Het zal aan de leden verboden zijn een z.g. medaltest (danstest) te organiseren of als jurylid op te treden, als deze test niet door de vereniging is goedgekeurd en niet bij het danstestbureau is gemeld.

Overtreding hiervan zal, met inachtname van het onder sub. B gestelde, royement gevolg hebben.

 

Artikel 4

Alle lidmaatschapsbewijzen, insignes en verdere verenigingsbescheiden worden verstrekt voor de duur van het lidmaatschap en blijven dus eigendom van de vereniging. Bij het beëindigen van het lidmaatschap moeten deze in goede staat aan het secretariaat worden teruggezonden.

 

Artikel 5

Een lid wiens lidmaatschap krachtens het besluit van de algemene vergadering is geëindigd, verliest alle aan het lidmaatschap verbonden rechten, doch wordt voor wat betreft de betaling van de jaarlijkse bijdrage geacht gedurende het lopende verenigingsjaar lid te zijn gebleven.

 

Artikel 6

1.                  De door de leden te betalen jaarlijkse bijdrage wordt door de algemene vergadering vastgesteld.

2.                  Deze jaarlijkse bijdrage is verschuldigd bij vooruitbetaling en wel voor 1 april.

 

 

VERGADERINGEN

 

Artikel 7

De algemene jaarvergadering wordt jaarlijks tijdens het congres gehouden

                                            

Artikel 8

De convocatie van de gewone, zowel als voor een buitengewone algemene vergadering dient tenminste drie weken van tevoren in het bezit te zijn van de leden. In spoedeisende gevallen, ter beoordeling van het hoofdbestuur, kan van de termijn drie weken worden afgeweken, doch moet tenminste een termijn van twee maal vierentwintig uur in acht worden genomen.

 

Artikel 9

a.                  De convocatie van de gewone en buitengewone algemene vergaderingen moeten vergezeld gaan van een agenda.

b.                  Een door het hoofdbestuur goedgekeurd verslag van de toestand van de vereniging over het afgelopen verenigingsjaar zal in het bondsorgaan verschijnen.

 

Artikel 10

1.                  Voorstellen te behandelen in de ledenvergaderingen kunnen worden gedaan door het hoofdbestuur en door de leden, met inachtname van het in lid twee van dit artikel gestelde.

2.                  Om op de agenda van de eerstvolgende ledenvergadering te worden vermeld, moeten de leden hun voorstellen tenminste tien dagen voor de vergadering schriftelijk bij het hoofdbestuur hebben ingediend, voorzien van een toelichting.

3.                  Amendementen op voorstellen moeten tenminste tien dagen voor de vergadering waarin deze aan de orde zullen komen, schriftelijk bij het hoofdbestuur zijn ingediend, voorzien van een toelichting

 

Artikel 11

1.      Een ledenvergadering kan slechts geldige besluiten nemen indien het aantal aanwezige leden minstens 50 bedraagt en minstens de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is.

Op de eerstvolgende ledenvergadering zal het niet in behandeling gekomen punt als punt 4 op de agenda worden geplaatst. Er wordt dan gestemd ongeacht het aantal aanwezige leden.

 

Artikel 12

1.                    De voorzitter van de ledenvergadering is de voorzitter van het hoofdbestuur, of bij zijn verhindering of ontstentenis, de 2e voorzitter en bij verhindering of ontstentenis ook van deze, een lid van het hoofbestuur daartoe  door dit bestuur aangewezen.

2.                    In elke ledenvergadering wijst de voorzitter, zo nodig een stembureau aan.

 

Artikel 13

1.                  De stemmingen in de ledenvergaderingen geschieden bij verkiezingen en benoemingen met gesloten briefjes, over zaken mondeling.

Benoeming van ereleden kan bij acclamatie geschieden.

2.                  Bij verkiezingen en benoemingen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen vereist. Is deze bij de eerste stemming niet verkregen, dan wordt een tweede vrije stemming gehouden. Als ook dan geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, zonodig na tussenstemming tussen de personen die een gelijk aantal stemmen behaalden, dan wordt een herstemming gehouden tussen de personen die de twee hoogste stemmencijfers op zich verenigden. Bij staking der stemmen beslist het lot

3.                  Besluiten over zaken worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen. Bij staking der stemmen is het voorstel verworpen.

4.                  In blanco uitgebrachte stemmen zijn ongeldig.

5.                  Indien bij het nemen van een besluit over een zaak door geen der leden stemming wordt gevraagd, wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.

 

 

 

HOOFDBESTUUR

 

Artikel 14

Het aantal leden van het hoofdbestuur, bedoeld in artikel 17 lid 1 van de statuten, wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

 

Artikel 15

1.                  De leden van het hoofdbestuur worden gekozen uit een door het hoofdbestuur opgemaakte aanbeveling van zo mogelijk twee personen, welke op de convocatie moeten voorkomen.

2.                  Elk lid en het hoofdbestuur hebben het recht kandidaten op de aanbeveling te doen plaatsen, mits zij zich van tevoren overtuigd hebben dat de kandidaten een eventuele benoeming zal aannemen.

Leden dienen de namen van de aan te bevelen kandidaten ter kennis van het hoofdbestuur te brengen uiterlijk veertien dagen voor aanvang van de vergadering.

3.                  Het hoofdbestuur brengt zo mogelijk tenminste zes weken voor de algemene vergadering, waarin de benoeming aan de orde zal komen het aantal vacatures ter kennis van de leden.

 

Artikel 16

1.                  Elk jaar na afloop van de gewone algemene vergadering treden drie bestuursleden af volgens rooster, op te maken door het hoofdbestuur.

2.                  Periodiek aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

 

Artikel 17

1.                  De leden van het hoofdbestuur kunnen ten allen tijde ontslag nemen.

2.                  Een lid van het hoofdbestuur kan te allen tijde door een algemene vergadering worden ontslagen.

 

Artikel 18

In tussentijdse vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. De in zodanige vacature benoemde treedt af op het tijdstip waarop degene wiens plaats hij inneemt, had moeten aftreden.

 

Artikel 19

1.                  Het hoofdbestuur vergadert zo dikwijls dit voor de afdoening van zaken nodig of wenselijk is.

2.                  De vergaderingen worden door de voorzitter opgeroepen.

3.                  Op verzoek van vier leden van het hoofdbestuur is de voorzitter verplicht tot het oproepen van een vergadering binnen veertien dagen nadat het verzoek bij hem is binnengekomen.

4.                  Indien aan dit verzoek binnen deze termijn geen gevolg is gegeven, kunnen die leden zelf tot bijeenroeping overgaan.

 

Artikel 20

1.                  De agenda voor de vergaderingen van het hoofdbestuur wordt vastgesteld door het dagelijkse besstuur. Het plaatst daarop alle voorstellen door het hoofdbestuur of door een lid daarvan gedaan.

2.                  Tot het nemen van besluiten en het doen van benoemingen wordt de tegenwoordigheid van de meerderheid van de leden van het hoofdbestuur vereist.

 

 

Artikel 21

1.                  De voorzitter is belast met de leiding van alle vergaderingen.

2.                  De eerste secretaris is belast met de correspondentie en de administratie van de vereniging.

3.                  De notulen van de vergaderingen worden verzorgd door de tweede secretaris.

Deze behoeven de goedkeuring van de daarbij betrokkenen alvorens van kracht te worden.

4.                  De beheerder van het bondsbureau is belast met de geldelijke administratie op de wijze als door het hoofdbestuur is aangegeven. Hij kan zich in overleg met het dagelijks bestuur hierin laten bijstaan.

Hij brengt aan het einde van het verenigingsjaar verslag uit over de stand van de financiën. Hij kan zich hierin laten bijstaan door de penningmeester.

 

Artikel 22

Het bepaalde in artikel 13 is ten aanzien van stemmingen en benoemingen in de vergaderingen van het hoofdbestuur van overeenkomstige toepassing.

 

 

DAGELIJKS BESTUUR

 

Artikel 23

1.                  Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of een der leden dit voor de afdoening van zaken nodig of wenselijk acht.

2.                  De vergaderingen worden door de voorzitter opgeroepen.

3.                  Het bepaalde in artikel 13 of 20 (tweede lid) is ten aanzien van het dagelijks bestuur van overeenkomstige toepassing.

 

 

COMMISSIES

 

KASCONTROLE COMMISSIE

 

Artikel 24

1.                  In de algemene ledenvergadering wordt een uit drie personen bestaande kascontrole commissie benoemd die zo vaak als zij dat nodig acht, doch minstens eenmaal per jaar de rekening en verantwoording van de beheerder van het bondsbureau controleert.

Zij brengt op de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen.

 

 

BIJZONDERE COMMISSIES

Artikel 25

Voor bijzondere aangelegenheden kunnen door het hoofdbestuur voor afzonderlijke taken, commissies c.q. werkgroepen worden benoemd, overeenkomstig het bepaalde in artikel 19 van de statuten.

 

 

WERKGROEPEN

            Artikel 25-a

Op de algemene ledenvergadering in augustus 1990 zijn de volgende werkgroepen ingesteld, w.o.

-                     interne p.r.                                                       -         F.D.O.-opleidingen

-                     externe p.r.                                                      -         arbitrage

-                     projecten                                                         -         financiën

-                     danstest                                                           -         wedstrijddansen

-                     congres                                                            -         externe advies

-                     danstechnische begeleiding                            -         internationale contacten    

-                     interne opleidingen                                         -         danscentrum 2000 

   

Voor onder meer de coördinatie van de werkgroepen is een manager in vaste dienst benoemd.

JONGERENCONTACT

            Artikel 25-b

De gewonen leden beneden de 35 jaar vormen tezamen “het jongeren contact”. De taak van het hongeren contact is de medewerking van de jonge leden in het belang van de vereniging en de toekomst van de Nederlandse dansscholen te activeren.

Het werk van het jongerencontact bestaat vooral daarin, initiatieven en voorstellen voor het verenigingswerk te bespreken en het resultaat van de besprekingen door te geven aan het hoofdbestuur.

Er wordt door het jongerencontact een vertegenwoordiger uit hun midden gekozen en een plaatsvervangend vertegenwoordiger.

De vertegenwoordiger heeft automatisch zitting in het hoofdbestuur voor de duur van twee jaar.

 

 

Artikel 26

1.                  De voorzitter van de commissie wordt aangewezen door het hoofdbestuur.

2.                  Hij is belast met de leiding der vergaderingen.

3.                  Bij zijn verhindering of ontstentenis wordt hij vervangen door een lid, door de commissie aan te wijzen.

 

Artikel 27

1.                  Een der leden maakt een verslag van de vergadering. Hij kan zich in overleg met de commissie hierin laten bijstaan.

2.                  De verslagen van de vergaderingen worden door de commissie toegezonden aan het hoofdbestuur.

 

Artikel 28

1.                  De leden van het dagelijks bestuur zijn bevoegd alle commissie vergaderingen bij te wonen en hebben daarin een adviserende stem.

2.                  De vergaderingen worden door de voorzitter van de commissie bijeengeroepen waarbij tevens het dagelijks bestuur van de vereniging in kennis wordt gesteld.

 

 

MOTIE

 

Artikel 29

1.                  Op alle ledenvergaderingen dient voorrang te worden gegeven aan een door minstens een derde der aanwezige leden gesteunde motie tot uitlokking van een uitspraak door het bestuur.

2.                  Slechts een meerderheid van stemgerechtigde leden in een ledenvergadering kan een commissie belasten met de opdracht een enquête in te stellen naar het beleid van het bestuur.

 

 

ALGEMENE BEPALINGEN

 

Artikel 30

Alle leden hebben de plicht de doelstellingen van de vereniging naar buiten uit te dragen. Zij zullen medewerking verlenen aan de uitvoering van hetgeen in artikel 3 der statuten is vermeld.      

Ieder bestuurslid en ieder lid van een commissie is verplicht bij voortijdig bedanken of bij aftreden de hem toegewezen werkzaamheden, indien mogelijk, te blijven verrichten, totdat een opvolger deze kan overnemen. Hij is verplicht eventueel onder hem berustende bescheiden aan zijn opvolger over te dragen. Ieder bestuurslid of commissielid is verantwoordelijk voor de zich onder zijn berusting bevindende verenigingsbescheiden.

Het is aan de leden die een functie in of een opdracht van de vereniging hebben niet toegestaan misbruik te maken van de feiten, omstandigheden, middelen of bescheiden die te hunner kennis zijn gekomen.

 

Artikel 31

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

 

Artikel 32

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het hoofdbestuur, of in spoedeisende gevallen het dagelijks bestuur, hetwelk in de eerstvolgende vergadering van het hoofdbestuur daarvan mededeling doet.

 

Artikel 33

1.                  Dit reglement kan op voorstel van het hoofdbestuur of van tenminste tweederde der stemgerechtigde leden door de algemene ledenvergadering worden gewijzigd.

2.                  Bij het nemen van het besluit is een gewone meerderheid van stemmen vereist.

3.                  Het voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement dient tenminste twee weken van tevoren aan de leden ter kennis worden gebracht.

 

Artikel 34

Dit reglement treedt in werking op de dag, waarop de statuten van de vereniging in werking treden.

 

 

SLOTBEPALING

 

Artikel 35

Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de statuten.

Alle leden worden geacht de inhoud van de statuten en huishoudelijk reglement te kennen.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering gehouden te Slagharen d.d. 9 augustus 1990

 

 

Aanvulling statutenwijziging in het Huishoudelijk Reglement.

 

I.

Aspirant leden dienen bij hun aanmelding voor lidmaatschap een Curriculum Vitae af te geven.

Daarin moeten hun kwalificaties op vakgebied zijn opgenomen met betrekking tot de FDO, alsmede overige kwalificaties.

II.

Aspirant leden dienen jaarlijks voor 1 juli een schriftelijke rapportage van hun vorderingen en/of resultaten ten aanzien van hun FDO-examen (einddiploma dansleraar) aan het bestuur te overhandigen.

Andere vorderingen en kwalificaties op vakgebied kunnen worden meegestuurd als aanvullende informatie.

Het bestuur zal kennis nemen van de rapportage en zich uitspreken over het lidmaatschap voor het volgende jaar. Dit wordt gerapporteerd op de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Bij het niet inleveren van een dergelijke rapportage volgt voordracht voor royement.

III.

Aspirant leden met een dans-onderneming dienen te voldoen aan de door de N.B.D. opgestelde Erkenningsregeling als vastgelegd in de Stichting Erkende Dansscholen (SED).

Indien niet aan deze voorwaarden kan worden voldaan zal:

a)      De aanvrager van het lidmaatschap niet op de ballotagelijst worden geplaatst.

b)      Een bestaand Aspirant lid worden voorgedragen voor royement.

  

 

 

 

Back to top