STATUTEN

 

NEDERLANDSE  BOND  VAN  DANSLERAREN

 

 

 

 

Opgericht 28 december 1945

Gevestigd te ‘s Gravenhage

Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d. 9 oktober 1946 en 27 mei 1969

Laatstelijk goedgekeurd d.d. april 1990

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUTEN

 

NAAM

 
Artikel 1

De vereniging draagt de naam: Nederlandse Bond van Dansleraren.

 

 

ZETEL

 

Artikel 2

Zij heeft haar zetel te Tiel.

 

 

DOEL EN WERKWIJZE

 
Artikel 3

Zonder zich te begeven op religieus of politiek terrein stelt de vereniging zich ten doel:

a)      De bevordering van het correct dansen in Nederland in het algemeen.

b)       In het bijzonder de vorming en begeleiding van de jeugd door middel van het dansonderwijs.

 

Zij tracht dit doel te bereiken:

a)      Door het vormen van een band tussen alle Nederlandse Dansleraren.

b)       Door een goede begeleiding van alle leeftijdsgroepen en vorming van de jeugd in het bijzonder door middel van het dansonderwijs.

c)       Door het geven van gelegenheid tot bestudering en beoefening van voornoemde punten door middel van onder andere congressen, cursussen, lezingen, demonstraties, het bevorderen van het onderwijs van het aangenomen danstestprogramma, het afnemen van danstests.

d)       Door het maken van propaganda bij en via de dansleraar om de overheid van de waarde van goed dansonderwijs voor alle leeftijden en voor de jeugdvorming in het bijzonder te overtuigen.

e)       Door het zenden van petities aan instellingen, verenigingen of personen die tegen het doel gesteld in de aanhef van dit artikel geheel of gedeeltelijk ingaan.

f)        Het uitgeven ondersteunen van tijdschriften en boeken waarvan de strekking met het doel van de vereniging stroken.

g)       Alle wettige en geoorloofde middelen die verder ten dienste staan.  

 

 

 

 

 

LEDEN, BEGUNSTIGERS / DONATEURS, ERELEDEN

 
Artikel 4

De vereniging bestaat uit:

a)      Gewone leden

b)      Aspirant leden

c)      Leden bij uitzondering

d)     Leden van verdienste

e)      Ereleden (erevoorzitter)

f)       Buitenleden

g)      Non-actief leden

h)      Buitenlandse leden

i)        Begunstigers / donateurs

j)        Bedrijfsleden

k)      Dance Masters

 
Artikel 5

Gewone leden zijn:

Natuurlijke personen van 18 jaar en ouder.

-          Wier levenshouding doet verwachten dat zij het gestelde in de aanhef van artikel 3 mede kunnen helpen verwezenlijken.

-          En die in het bezit zijn van een door de F.D.O. (Federatie Dansleraren Organisaties) uitgegeven einddiploma (anno 2000: assistent dansleraar / danssporttrainer / dansleraar).

Voor de leeftijd van 18 jaar kan dispensatie worden verleend door het bestuur.

Gewone leden worden door de Algemene Ledenvergadering geballoteerd.

 

Aspirant leden zijn:

Natuurlijke personen van 18 jaar en ouder.

-          Wier levenshouding doet verwachten dat zij het gestelde in de aanhef van artikel 3 mede kunnen helpen verwezenlijken.

-          En die in opleiding zijn en als zodanig staan ingeschreven bij de F.D.O.

Zij hebben geen stemrecht, behalve in zaken de contributies betreffend.

 

Leden bij uitzondering zijn natuurlijke personen die niet aan de criteria voldoen om als gewone leden te worden toegelaten, doch op grond van criteria vast te stellen bij huishoudelijk reglement als lid worden toegelaten. Zij worden door de algemene ledenvergadering geballoteerd en moeten in de vergadering waarin hun ballotage aan de orde wordt gesteld aanwezig zijn.

 

Leden van verdienste. Dit zijn gewone leden die zich op een bijzondere wijze voor de vereniging verdienstelijk hebben gemaakt. Zij worden door de algemene ledenvergadering benoemd.

 

Ereleden (Erevoorzitter). Dit zijn leden die aan de vereniging belangrijke diensten hebben bewezen. Zij worden door de algemene ledenvergadering benoemd. Leden van verdienste kunnen evenals ereleden van hun status vervallen worden verklaard indien de ledenvergadering daartoe termen aanwezig acht.

 

Buitenleden. Dit zijn natuurlijke personen die aan de criteria voldoen om als gewone leden, leden bij uitzondering, aspirant leden of aspirant bedrijfsleden tot de vereniging  te worden toegelaten, doch nog niet in de algemene ledenvergadering zijn geballoteerd

Zij worden bij bestuursbesluit aangenomen en hebben de rechten en verplichtingen zoals bij huishoudelijk reglement aan te geven. Buitenleden hebben geen stemrecht.

Om onder de gewone of aspirant leden te worden opgenomen dient men zich schriftelijk te melden bij de eerste secretaris en aan deze alle door hem verlangde informaties te verstrekken. Al deze informaties worden het bestuur voorgelegd, terwijl de naam van de kandidaat aan de leden wordt bekend gemaakt. De leden kunnen redelijke bezwaren tegen de kandidaat tenminste veertien dagen voor de algemene ledenvergadering uitsluitend schriftelijk bij de eerste secretaris indienen.

Op de eerstvolgende algemene ledenvergadering wordt omtrent de toelating een beslissing genomen. Het bestuur geeft van deze beslissing uitsluitend schriftelijk kennis aan de aanvrager/aanvraagster.

 

Non-actief leden zijn:

Gewone Leden die op geen enkele wijze meer actief betrokken zijn bij het geven van dansles.

 

Buitenlandse leden. Zij moeten aangesloten zijn bij een erkende buitenlandse organisatie, en mogen hun beroep niet in Nederland uitoefenen. Zij hebben geen stemrecht.

 

Begunstigers / donateurs. Dit zijn zij die de vereniging financieel steunen. Zij hebben geen stemrecht.

 

Bedrijfsleden zijn:

-          Alle leden, genoemd onder artikel 4, lid a,b,c,d,e,f en h, die aan het hoofd staan van een in Nederland gevestigde onderneming, waarin het dansvak wordt uitgeoefend. Een dergelijke onderneming wordt verder "dans-onderneming" genoemd.

Bovengenoemde leden met een dans-onderneming in buitenland kunnen, op eigen verzoek, ook als bedrijfsleden worden aangemerkt.

 

Dance Masters zijn:

-          Bedrijfsleden in het bezit van het door de F.D.O. uitgegeven einddiploma dansleraar.

-          Bedrijfsleden die bij de FDO in opleiding zijn voor bovengenoemd einddiploma dansleraar.

-          Zij dienen in al hun uitingen voluit te vermelden: "Dance Masters in opleiding".

Dance Masters voldoen aan de in de Stichting Erkende Dansscholen geformuleerde eisen.

 

Jongeren contact. De functie van het jongeren contact en de afvaardiging in het bestuur wordt bij huishoudelijk reglement geregeld.

 

 

 

 

 

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

 

Artikel 6

1.                  Het lidmaatschap eindigt:

a.                  door de dood van een lid

b.                  door opzegging van het lid

c.                  door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, als ook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren

d.                 door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

2.                  Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

3.                  Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met in acht neming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

4.                  Een opzegging in strijd met het in het vorige lid bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.

5.                  Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.

6.                  Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.

7.                  Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond van redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep op de algemene vergadering open. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgaven van redenen in kennis gesteld.

           Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

8.                  Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

 

 

 

VERPLICHTINGEN LEDEN

 

Artikel 7

De leden zijn verplicht:

a.                  tot betaling van een jaarlijkse bijdrage, vast te stellen volgens bij huishoudelijk reglement nader te bepalen richtlijnen door de algemene ledenvergadering.

b.                  tot naleving van de bepalingen van deze statuten, van het huishoudelijk reglement en van de besluiten die door de algemene ledenvergadering zijn of worden genoten

c.                  het bestuur de gegevens te verstrekken die door dit bestuur nodig worden geacht voor een goede uitvoering van de taak van de vereniging. 

 

Artikel 8

De leden hebben recht deel te nemen aan de algemene ledenvergaderingen en de daar plaatshebbende besprekingen. Zij mogen aldaar voorstellen doen overeenkomstig de bepalingen van het huishoudelijk reglement en deelnemen aan stemmingen en verkiezingen.

 

 

BEHEER

 
Artikel 9

De vereniging regelt haar belangen en bestuurt door middel van de volgende organen:

a.                  De algemene ledenvergadering

b.                   Het bestuur.

c.                   Het dagelijks bestuur.

 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING

 

Artikel 10

De algemene ledenvergadering staat aan het hoofd van de vereniging. Zij wordt gevormd door de leden. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of een ander orgaan van de vereniging zijn opgedragen.

 

Artikel 11

1.                  Jaarlijks wordt tenminste een algemene ledenvergadering gehouden. Buitengewone algemene ledenvergaderingen worden gehouden op initiatief van het bestuur, dan wel in gevallen als bedoeld in artikel 12, lid 2 en 3

2.                   Tot de verplichte werkzaamheden in de gewone algemene ledenvergadering behoren:

a.                  opening en notulen van de laatste vergadering

b.                   ingekomen stukken

c.                   het behandelen van de uitgebrachte verslagen betreffende het werk van het bestuur, het secretariaat en de penningmeester

d.                   het  conform artikel 17 verkiezen van de leden van het bestuur

e.                   vaststelling van de jaarlijkse bijdrage

f.                    het vaststellen van de door het bestuur in te dienen balans, alsmede de verlies- en winstrekening over het afgelopen jaar

g.                   voorstellen van het bestuur

h.                   voorstellen van ten minste twintig leden

i.                     rondvraag

3.                  Vaststelling van de winst- en verliesrekening over het afgelopen jaar strekt het bestuur en de penningmeester tot volledige decharge.

 

 

Artikel 12

1.                  De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden opgeroepen door het bestuur en gehouden op een door het bestuur te bepalen plaats. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden. De termijn van oproeping bedraagt tenminste een en twintig dagen. In spoedeisende gevallen, ter beoordeling van het bestuur, kan van de termijn van een en twintig dagen worden afgeweken, doch moet tenminste een termijn van twee maal vier en twintig uur in acht worden genomen.

2.                    Op schriftelijk met redenen omkleedt verzoek van tenminste dertig leden is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van een buitengewone algemene ledenvergadering, die gehouden moet worden binnen een maand nadat het verzoek bij het bestuur is binnengekomen.

3.                   Indien aan het verzoek binnen een maand nadat het is ingekomen geen gevolg is gegeven, kunnen die leden zelf tot bijeenroeping overgaan, nadat zij hiervan vooraf kennis hebben gegeven aan het bestuur.

Het bestuur is verplicht de betreffende leden al die medewerking te verlenen en gegevens te verstrekken, welke voor een behoorlijke oproeping nodig zijn.

 

Artikel 13

1.                  Tot de algemene vergaderingen hebben, behalve alle leden, toegang ook de begunstigers.

2.                  Het bestuur kan ook andere personen tot de algemene vergaderingen toelaten.

 

Artikel 14

1.                  De in artikel 13 eerste lid genoemde personen kunnen aan de beraadslagingen deelnemen.

2.                  Aan de stemmingen kunnen alleen gewone leden deelnemen.

 

Artikel 15

De leiding van de vergadering, het indienen van voorstellen, de vaststelling van de agenda, de behandeling van de voorstellen en de wijze van stemmen worden bij huishoudelijk reglement geregeld, behoudens het bepaalde in artikel 17.

 

 

RAAD VAN ONDERNEMERS

 
Artikel 16

De raad van ondernemers bestaat uit de bedrijfsleden. De bijeenroeping van de raad zal geschieden overeenkomstig artikel 12 van deze statuten. In de vergadering van de raad zullen zaken als reclame en alles wat hiermede verband houdt aan de orde komen. De bedrijfsleden hebben in deze vergadering ieder een stem. De leiding van deze vergadering, het indienen van voorstellen, de vaststelling van de agenda, de behandeling van de voorstellen en de wijze van stemmen worden bij huishoudelijk reglement geregeld.

 

 

 

BESTUUR

 

Artikel 17

1.                  Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste zeven en ten hoogste elf leden, die door de algemene vergadering worden gekozen uit en door de stemgerechtigde leden. Het aantal bestuursleden wordt met inachtneming van het voorgaande door het bestuur vastgesteld.

2.                  Verkiesbaar tot bestuurslid zijn gewone leden, leden van verdienste en ereleden.

3.                  De leden van het bestuur worden gekozen uit een door het bestuur opgemaakte aanbeveling van zo mogelijk twee personen, welke op de convocatie moeten voorkomen

4.                  Elk lid en het bestuur hebben het recht kandidaten op de aanbeveling te doen plaatsen, mits zij zich van tevoren overtuigd hebben dat de kandidaten een eventuele benoeming zullen aannemen.

Leden dienen de namen van de aan te bevelen kandidaten ter kennis van het besstuur te brengen uiterlijk veertien dagen voor aanvang van de vergadering.

5.                  Het bestuur brengt zo mogelijk tenminste zes weken voor de algemene vergadering, waarin de benoeming aan de orde zal komen het aantal vacatures ter kennis van de leden.

6.                  De voorzitter, eerste secretaris en eerste penningmeester worden in functie gekozen. De overige functies worden door het bestuur onderling geregeld.

7.                  Tussentijdse wijzigingen zijn pas geldig nadat deze via het bondsorgaan of convocatie aan de leden ter kennis zijn gebracht.

8.                  Bij de bestuursbenoemingen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen vereist. Is deze bij de eerste stemming niet verkregen, dan wordt een tweede vrije stemming gehouden. Als ook dan geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, zonodig na tussenstemming tussen de personen die een gelijk aantal stemmen behaalden, dan wordt een herstemming gehouden tussen de personen die de twee hoogste stemmencijfers op zich verenigden. Bij staking der stemmen beslist het lot.

 

Artikel 18

1.                  Elk jaar na afloop van de gewone algemene vergadering treden drie bestuursleden af volgens rooster, op te maken door het bestuur.

2.                  Periodieke aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

 

Artikel 19

1.                  De leden van het bestuur kunnen ten allen tijde ontslag nemen.

2.                  Een lid van het bestuur kan ten allen tijde door een algemene vergadering worden ontslagen.

 

Artikel 20

In tussentijdse vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. De in zodanige vacature benoemde treedt af op het tijdstip waarop degene wiens plaats hij inneemt had moeten aftreden.

 

Artikel 21

1.                  Aan het bestuur zijn opgedragen de handhaving en toepassing van statuten en huishoudelijk reglement, alsmede de voorbereiding en uitvoering van de besluiten van de algemene vergadering.

2.                  Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

3.                  De vereniging wordt in en buiten rechte uitsluitend vertegenwoordigd door de navolgende bestuursleden: de voorzitter, tezamen met de secretaris of de penningmeester.

 

Artikel 22

Het bestuur kan voor afzonderlijke taken commissies, casu quo werkgroepen, met uitzondering van een kascontrole commissie, instellen en regelt daarvan de samenstelling, taak, werkwijze en opheffing volgens daaromtrent in het huishoudelijk reglement bepaalde.

 

 

DAGELIJKS BESTUUR

 

Artikel 23

1.                  De in artikel 17 lid 6 genoemde voorzitter, eerste secretaris en eerste penningmeester worden in functie gekozen.

2.                  Het bestuur wijst uit zijn midden aan een tweede voorzitter, een tweede secretaris en een tweede penningmeester.

De voorzitter, de eerste secretaris en de eerste penningmeester vormen het dagelijks bestuur.

De overige gekozenen zijn bestuurslid zonder meer.

3.                  Het dagelijks bestuur is belast met de voorbereiding van de vergaderingen van het besstuur, alsmede de uitvoering van de daargenomen besluiten.

4.                  Het dagelijks bestuur regelt de dagelijkse gang van zaken en beslist in spoedeisende gevallen. Het is verplicht van elke beslissing mededeling te doen in de eerstvolgende vergadering van het bestuur.

5.                  De penningmeester is bevoegd kwijting te geven voor alle gelden komende aan de vereniging.

 

Artikel 24

Het financieel beheer der vereniging wordt gevoerd onder toezicht en verantwoordelijkheid van het bestuur.

 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

Artikel 25

De algemene vergadering stelt een huishoudelijk reglement vast, waarvan de bepalingen niet in strijd mogen zijn met deze statuten.

 

 

ALGEMENE BEPALINGEN

 

Artikel 26

Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met een en dertig december/

  

Artikel 27

1.                  Wijziging van de statuten kan op voorstel van het bestuur of van tenminste dertig leden, alleen geschieden bij besluit van een tot dat doel uitgeschreven algemene vergadering, nadat het voorstel daartoe tenminste zes weken tevoren door het bestuur aan de leden ter kennis zal zijn gebracht.

2.                  Het daartoe strekkende besluit dient te worden genomen met tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen van de leden, waarvan tenminste tweederde in de vergadering tegenwoordig moet zijn.

3.                  Wanneer het vereiste aantal leden niet tegenwoordig is, belegt het bestuur binnen twee maanden doch niet eerder dan na acht dagen, wederom een algemene vergadering, waarin het voorstel opnieuw aan de orde wordt gesteld.

De vergadering beslist dan met de meerderheid van tenminste tweederde van de aldaar uitgebrachte stemmen.

4.                  Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële acte is opgemaakt.

 

Artikel 28

1.                  Ontbinding van de vereniging kan alleen geschieden door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur of van tenminste eenderde van de stemgerechtigde leden, nadat het voorstel daartoe minstens zes weken tevoren aan de leden ter kennis is gebracht.

2.                  Het daartoe strekkende besluit dient te worden genomen met tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen van de leden, waarvan tenminste tweederde in de vergadering tegenwoordig moet zijn.

3.                  Wanneer het vereiste aantal leden niet is vertegenwoordigd belegt het bestuur binnen twee maanden doch niet eerder dan na acht dagen wederom een algemene vergadering, waarin het voorstel opnieuw aan de orde wordt gesteld. De vergadering beslist dan met een meerderheid van tenminste tweederde van de aldaar uitgebrachte stemmen.

4.                  In geval van ontbinding wordt het batig saldo na vereffening bestemd voor een in dezelfde vergadering met gewone meerderheid van stemmen aan te wijzen doel, zoveel mogelijk overeenstemmend met de doelstelling van de vereniging.

 

 

 

 

 

De comparanten zijn mij, notaris bekend.

 

Waarvan akte in minuut is verleden te Nijmegen op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing  daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.

Back to top